બ્લોક રિસોર્સ પર્સન (બીઆરપી) ભાષા, અંગ્રેજી, ગણિત-વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને પ્રજ્ઞાની સંભવીત ખાલી પડેલ /ખાલી પડનાર જગ્યા માટેની ગુણાંકન આધારિત સંભવીત મેરીટ /પ્રતિક્ષાયાદી.

  • બીઆરપી ભરતી અન્વયે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ મેરિટયાદી અન્વયે આગળ ઉપરની તમામ કાર્યવાહી જે તે જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કચેરી ખાતેથી કરવામાં આવનાર છે જેથી આ અંગે સબંધિત માહિતી માટે દર્શાવેલ જીલ્લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
  • બ્લોક રિસોર્સ પર્સન (બીઆરપી) ભાષા, અંગ્રેજી, ગણિત-વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને પ્રજ્ઞાની ભરતી અન્વયે જીલ્લાકક્ષાએ યોજાનાર ઇન્ટરવ્યું સંબધી સૂચનાઓ.

બી.આર.પી સંભવીત મેરીટ

Application Number
OR
Confirmation Number :
Date of Birth :